Informácia o 16. zasadnutí obecného zastupiteľstva

Po otvorení 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva / 24. apríl 2017 / starostom obce Mgr. Martinom Lednickým sa spolu s funkcionármi spoločenských a športových organizácií rokovalo o organizačnom a technickom zabezpečení celoobecnej brigády, ktorá sa v prípade priaznivého počasia uskutoční dňa 29. apríla 2017. V ďalšom priebehu zasadania, ktoré bolo po návrhu starostu obce rozšírené o dva body a to Žiadosť spoločnosti Dargo a materiál Úprava obecných plôch pred rodinnými domami, sa uskutočnila kontrola uznesení.
Vzhľadom k tomu, že do stanoveného termínu si nikto nepodal prihlášku na vykonávanie funkcie hlavného kontrolóra obce, obecné zastupiteľstvo vyhlásilo opätovnú voľbu kontrolóra. Voľba sa uskutoční dňa 12. júna 2017, prihlášky záujemcov je potrebné podať do 29. mája 2017. Poslanci v ďalšom priebehu rokovania posunuli bod o znížení nájmu spoločnosti Dargo na rokovanie najbližšieho zasadnutie obecného zastupiteľstva, rovnako tiež na tomto zasadnutí budú stanovené podmienky úprav obecných plôch pred rodinnými domami. Ďalej starosta obce informoval poslancov o prácach vykonávaných v obci a to konkrétne o úprave tehlovej ohrady na cintoríne, osadení lavičiek pri vonkajšom dvore Roľníckeho domu, kladení plynového potrubia na Cintorínskej ulici a realizovaní nájazdu na komunikáciu vybudovanú v areáli školského dvora. V bode Interpelácie sa riešila problematika opravy mlyna, sčasti zbúraného domu Ing. M. Vanderku a osláv 120. výročia hasičstva v Pobedime.