Komunitné centrum v obci Pobedim

pobedim_web_publicita (1)

Názov projektu: Komunitné centrum v obci Pobedim

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ: 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre

Výzva – kód výzvy : OPLZ-PO6-SC613-2017-2

Riadiaci orgán/poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prijímateľ: Obec Pobedim, sídlo: Pobedim 435, 916 23 Pobedim,