Výročná členská schôdza záhradkárov

Prvý štvrťrok každého roku sa nesie v organizáciách i združeniach v znamení bilancovania činnosti v predchádzajúcom roku. Členovia ZO SZZ zhodnotili svoju činnosť za rok 2017 na VČS, konanej dňa 10. marca 2018.

Schôdzu otvoril Jozef Sýkora, predseda základnej organizácie. Privítal prítomných a predstavil hosťa, ktorý prijal pozvanie Ing. Viliama Vereckého, tajomníka MV SZZ v Novom Meste nad Váhom.

Po voľbe návrhovej komisie predniesol Jozef Sýkora správu o činnosti za rok 2017. Základná organizácia v Pobedime mala v minulom roku 39 členov, z toho traja zomreli. Prítomní si ich uctili minútou ticha.

Členovia i rodinný príslušníci sa zúčastnili 8. apríla 2017 veľtrhu potrieb pre záhradkára „Záhradkár 2017“ v Trenčíne, kde si nakúpili rôzne sadenice, potreby do záhrady a samozrejme získali veľa informácií. Počas roka členovia v záhrade fary orezávali stromy, vykopávali korene odstránených stromov.

Dôležitú akciu pre občanov i návštevníkov obce pripravili počas trvania hodov. V roľníckom dome nainštalovali výstavu ovocia a zeleniny, rôznych zaváranín a naaranžovali roľnícky dvor vhodnými doplnkami, aby pripomenuli minulosť.

Správu revízora predniesol Ing. Ladislav Melicher a o pláne hlavných úloh na rok 2018 informoval Jozef Bielik. V diskusii vystúpili starosta obce Pobedim Mgr. Martin Lednický. Povedal, že obec bude znova sponzorovať autobus na výstavu Záhradkár 2018 v Trenčíne. Uviedol, že dňa 28. apríla 2018 sa pripravuje celo obecná brigáda, kde okrem iného by sa mali vysádzať sakury okolo kostola namiesto vyhynutých. Poďakoval za výstavu v Roľníckom dome, bola veľmi pekná. Alojz Mitošinka navrhol výsadbu ovocných stromov v areáli obce. Vojtech Segeš informoval o burze a predaji starých odrôd ovocných stromov v Bošáci – Zabudišovej. Anna Vallová navrhla, aby záhradkári mali svoj stánok na vianočných trhoch. Do diskusie sa zapojil aj Ing. Viliam Verecký. Povedal, že je chvályhodné, že sa takto stretávame. Pripomenul, že Záhradkársky spolok oslávil v minulom roku 60 rokov svojho založenia, hovoril o tom, ako treba striekať, že v horúcich dňoch môže aj ovocie dostať úpal, že v Novom Meste na Váhom chcú zriadiť okresnú muštáreň, kde by si záhradkári mohli vylisovať ovocie , informoval aj o Dome záhradkárov v Novom Meste nad Váhom. Silvester Palkovič sa zameral na mládež, mali by sme získať mladých ľudí. Mgr. Martin Lednický odpovedal, že treba zvážiť spoluprácu so základnou školou, možno vytvorenie krúžku. Do diskusie sa pridali aj ďalší členovia. Nasledoval bod programu prijatie nových členov, ktorí chcú vstúpiť medzi záhradkárov. Je ich šesť a boli jednohlasne prijatí.

Po návrhu uznesenia a jeho schválení predseda ZO Jozef Sýkora ukončil oficiálnu časť výročnej schôdze a prítomných pozval na malú večeru.

Text a Foto: Eva Pogranová